Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

fischikella
7707 04d2 500
Reposted fromteijakool teijakool viastonerr stonerr
fischikella
8109 1d86 500
Why yes, my dress is fancy.
Reposted fromgaryaiyw garyaiyw viakusiek kusiek

July 19 2017

fischikella
6225 639c 500
If Disney princesses had moms...
Reposted fromderida derida viavol vol
fischikella
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viasratatata sratatata
fischikella
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viaoversensitive oversensitive
fischikella
fischikella
fischikella
5768 4fe1 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viaFreXxX FreXxX
fischikella
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viacamillee camillee
2553 2e98
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaFreXxX FreXxX
fischikella
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viagdziejestola gdziejestola

July 15 2017

6010 b1fb 500

the60sbazaar:

Jane Fonda in They Shoot Horses, Don’t They?

Reposted frombackground background viapannakies pannakies
fischikella
4749 24dc 500
fischikella
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viamyszkaminnie myszkaminnie

July 14 2017

8158 d386 500

sideshowgoth:

did everyone see these photos of Jason Greene aka Freckle, though

Reposted fromsimongallup simongallup
fischikella
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart
— dawać zaufanie będąc wykorzystywanym/ to zle
Reposted frommysoul mysoul
fischikella
8367 ed5f 500
Reposted frommiststueck miststueck
fischikella
8791 4b87 500
Reposted frombanitka banitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl