Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

fischikella
6956 f904
fischikella
5242 c60e 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viakalesor kalesor
fischikella
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viahereyes hereyes
fischikella
Reposted fromFlau Flau viahereyes hereyes
fischikella
5829 6811 500
Reposted fromweirdporn weirdporn viahugostiglitz hugostiglitz
fischikella
4973 d5dd
mors omnia solvit 
Reposted fromrubinek rubinek viaMartwa13 Martwa13
fischikella
5112 2258
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazembata zembata
fischikella
6426 7cc6
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viakudlaty kudlaty
0308 dcdf 500
empathy is already great for the people who care
Reposted fromrubinek rubinek viatoskalatte toskalatte
fischikella
3154 cce6 500
Reposted fromnyaako nyaako viaunknown6 unknown6
fischikella
4702 a5b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunknown6 unknown6
fischikella
5587 7922 500
Reposted fromzie zie viaunknown6 unknown6
fischikella
5881 1246
James Dean
fischikella
4193 e0b4
T2
Reposted fromAnnju Annju viaunknown6 unknown6
fischikella
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaunknown6 unknown6
fischikella
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaunknown6 unknown6

July 20 2019

fischikella
0887 f3ba 500
Reposted fromoll oll viagingerglue gingerglue
fischikella
9842 9252 500
Dziś urodziny miałby Gustav Klimmt. Na zdjęciu 25 lat. 
fischikella
0482 00eb
Louise Brooks
fischikella
7446 b08f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl