Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

fischikella
Reposted fromgruetze gruetze viakerosine kerosine
fischikella
Reposted fromDennkost Dennkost vianyaako nyaako
fischikella
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viagreywolf greywolf
fischikella

Kowal Kocyka
Reposted fromEmisja Emisja viaoll oll
fischikella
7802 5c67 500
fischikella
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaClary Clary
fischikella
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
fischikella
4530 18e1 500
Reposted fromnutt nutt viagaf gaf
fischikella
2604 aafa
Reposted fromzciach zciach viacieniolubek cieniolubek
fischikella
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viaprzeblyski przeblyski
fischikella
8243 49b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaprzeblyski przeblyski
fischikella
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viaprzeblyski przeblyski

May 19 2019

fischikella
7334 420c 500
Reposted fromhormeza hormeza vianargle nargle
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
fischikella
2150 ddba 500
Reposted fromfine-arts fine-arts viahormeza hormeza
8910 d238 500
Reposted fromink ink viahormeza hormeza
1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viahormeza hormeza

May 17 2019

fischikella
5785 8675 500
Reposted fromsoftboi softboi viaabsurdalna absurdalna
fischikella
0719 5a05
Reposted fromverdantforce verdantforce viacarmenluna carmenluna

May 15 2019

4054 9749 500

Joachim Bandau, ‘Schwarzaquarelle’, 1999

Reposted fromkimik kimik vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl